Marilyn Monroe
Potato Sack Fashion
20th Century Fox arranged this photo shoot,
where Marilyn Monroe modeled an Idaho potato sack
- photos by Earl Theisen, 1952.